Trang chủ / Quyên góp xây dựng đổ đất Miếu Âm Hồn

Nhập thông tin đầy đủ sau đó nhấn nút Quyên góp
Tên cá nhân/tổ chức (*):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số tiền (*):
Những phần đánh dấu (*) là bắt buộc!
STT Tên cá nhân/tổ chức Địa chỉ Số tiền Ngày ủng hộ
Danh sách Cá nhân / Đơn vị ủng hộ xây dựng đổ đất Miếu Âm Hồn
1 Nguyễn Văn Trị 500.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
2 Lâm Đức Tố Giang 500.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
3 Nguyễn Duy Quý 500.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
4 Trần Đăng Zen 500.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
5 Nguyễn Văn Nhân 500.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
6 Trần Đăng Hải 500.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
7 Trần Phước Hiếu 300.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
8 Trần Thành 300.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
9 Lâm Đức Hoanh 500.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
10 Nguyễn Thanh Duy 200.000 VNĐ Thứ năm, 27/07/2017
11 Nguyễn Xuân Huy 300.000 VNĐ Thứ hai, 31/07/2017
12 Trần Đăng Lâm 500.000 VNĐ Thứ ba, 08/08/2017
13 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 2.270.000 VNĐ Thứ tư, 16/08/2017
14 Trần Đình Pho 500.000 VNĐ Thứ bảy, 26/08/2017
15 Lâm Quốc Tám 500.000 VNĐ Thứ năm, 19/10/2017
16 Lâm Đức Tánh 500.000 VNĐ Thứ năm, 19/10/2017
Tổng quyên góp 8.870.000 VNĐ
Scroll To Top